Search

 

EDS (EBSCO Discovery Service) 

Single Search สืบค้นทรัพยากร ฐานข้อมูล และยืมระหว่างห้องสมุด 


OPAC 

ค้นหาหนังสือ หาบทความวารสารของสำนักหอสมุดฯ


Online Databases

Databases and e-Books


BU Learning Hup

แหล่งรวบรวม VDO และสื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ


BU Research

รวบรวมวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

Publications Search

วารสารภาษาต่างประเทศ

 

Theses & Dissertations Repositories

คลังข้อมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ จากสถาบันต่าง


E-Journals
วารสารออนไลน์


Newspaper

ข่าวออนไลน์