Service

 

Check Out List
ตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 

Renew 
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 


Suggest a Purchase  
บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด


Library Rules  
กฎระเบียบห้องสมุ

 

Inter library Loan Service  
บริการยืมระหว่างห้องสมุด


Plagiarism Checking Service  
บริการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานวิชาการ


Online Reference Service  
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า