Library Floor Plan

Surat Osathanugrah Library

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตมีการให้บริการในชั้นต่าง ๆ ดังนี้  


ชั้นที่ 1 : มีบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร), บริการสอบถามข้อมูล และบริการ Wi-Fi


ชั้นที่ 2 : หอเกียรติคุณ และ ห้องจัดนิทรรศการ


ชั้นที่ 3 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
- บริการพิมพ์เอกสาร ( ขาว-ดำ, สี)
- บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์
- บริการเครื่องเล่นวีดิทัศน์ และเครื่องเล่นวีดิโอ
- บริการห้องวีดิทัศน์กลุ่มจำนวน 4 ห้อง ขนาดห้องละ 10 ที่นั่ง
- บริการสอบถามข้อมูล
- หอประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- บริการ Wi-Fi

ชั้นที่ 4 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
- บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร)

- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
- บริการห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 8-10 ที่นั่งจำนวน 10 ห้อง
- บริการห้องค้นคว้าเดี่ยวขนาด 1-2 ที่นั่งจำนวน 4 ห้อง (พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์)
- บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด A-Z 
- บริการวารสาร ทั้งฉบับล่าสุด, ฉบับล่วงเวลา, และฉบับเย็บเล่ม
- บริการหนังสือพิมพ์
- บริการสอบถามข้อมูล
- บริการ Wi-Fiชั้นที่ 5 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
- บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร)
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
- บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บริการวิทยานิพนธ์
- บริการงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- บริการรายงานนักศึกษา
- บริการนวนิยาย
- บริการสอบถามข้อมูล
- บริการ Wi-Fi

Library : City Campus

สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แบ่งการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้


ชั้นที่ 2 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
- บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร)
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
- บริการพิมพ์เอกสาร (ขาว-ดำ,สี)
- บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด A-Z
- บริการห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 8-10 ที่นั่งจำนวน 5 ห้อง
- ห้องพระยามานวราชเสวี
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- บริการนวนิยาย
- บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด
- บริการสอบถามข้อมูล
- บริการ Wi-Fi

ชั้นที่ 3 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
- บริการพิมพ์เอกสาร ( ขาว-ดำ, สี)
- บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม Internet
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์
- บริการห้องวีดิทัศน์กลุ่มจำนวน 2 ห้อง ขนาดห้องละ 12 ที่นั่ง
- บริการ Wi-Fi


ชั้นที่ 4 : มีบริการต่าง ๆ ดังนี้
- บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ และวารสาร)
- บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลสารนิเทศ (OPAC)
- บริการวารสาร ทั้งฉบับล่าสุด, ฉบับล่วงเวลา, และฉบับเย็บเล่ม
- บริการห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 8-10 ที่นั่งจำนวน 2 ห้อง
- บริการห้องค้นคว้าเดี่ยวขนาด 1-2 ที่นั่งจำนวน 4 ห้อง (พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์)
- บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บริการวิทยานิพนธ์
- บริการตำรามหาวิทยาลัย
- บริการราชกิจจานุเบกษา
- บริการหนังสืออนุสรณ์งานศพ
- บริการหนังสือพิมพ์ฉบับเก่า (เก็บย้อนหลัง 1 ปี)