สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates 

 

อบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates ที่วิทยาเขตรังสิต

     - วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2559 วันละ 2 รอบ รอบแรก เวลา 9.30-11.00 น. และรอบสอง เวลา 14.30–16.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรม รอบละไม่เกิน 80 คน

     - สถานที่อบรม ณ ห้อง Cyber Center ชั้น 3 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

คลิกลงทะเบียนอบรมที่วิทยาเขตรังสิต

   อบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

     - วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30-16.00 น. และวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30-11.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรม รอบละไม่เกิน 40 คน

     - สถานที่อบรม ณ ห้อง K943 ชั้น 4 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

คลิกลงทะเบียนอบรมที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท