สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates (รอบพิเศษ)


วิทยาเขตรังสิต วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Cyber Center            คลิกลงทะเบียนอบรม
     
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท       วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง K943                                       คลิกลงทะเบียนอบรม