เนื้อหา

 
BU RESEARCH
Bangkok University


 


ASSUMPTION UNIVERSITY:
INSTITUTIONAL REPOSITORY

Assumption University


 

 
Bradford Scholars
University of Bradford


  

 
CaltechTHESIS
Caltech Collection of Open Digital Archives


 


CMU Intellectual Repository
Chiang Mai University


 

 
CUIR
Chulalongkorn University


  

 
D-SCHOLARSHIP@PITT
University of Pittsburgh


 

 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
Maejo University


 

 
DEEP BLUE
University of Michigan


  

 
Mounntain Scholar
Digital collection of Colorado & Wyoming


 


DIGITAL COMMONS NETWORK
Bangkok University


 

 
DSPACE@MIT
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY


  

 
DSpace at Silpakorn University
Silpalorn University


 


DukeSpace
Duke University


 

 
eCommons: Cornell's Digital Repository
Cornell University


  

 
ERA: Education and Research Archive
University of Alberta


 


iKnowledge Digital Contents Management System
Ramkhamhaeng University


 

 
Intellectual Repository at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
Rajamangala University


  

 
Intellectual Repository@RMUTT
Rajamangala University


 


Institutional Repository at
the University of Florida (IR@UF)

 University of Florida


 

 
KNOWLEDGE BANK@HEALTH SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)


  

 
Knowledge Bank at Sripatum University
Sripatum University


 


KU Knowledge Repository
Kasetsart University


 

 
Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR)
Mahidol University


  

 
NC State Theses and Dissertations
NCSU library's repository


 


NIDA Wisdom Repository
National Institute of Development Administration


 

 
NU Digital Repository 
Naresuan University


  

 
OhioLink Electronic Theses & Dissertations
Ohio Department of higher education


 


The Oxford University Research Archive (ORA)
Oxford University


 

 
PBRU Digital Collection
Phetchaburi Rajabhat University


  

 
PSU KNOWLEDGE BANK,
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY


 


White Rose Etheses Online
Universities of Leeds, Sheffield, and York


 

 
ScholarBank@NUS
National University of Singapore


  

 
SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY: INTELLECTUAL REPOSITORY (SUTIR)
SURANAREE UNIVERSITY


 


SWU Institutional Repository
Srinakharinwirot University


 

 
Tennessee Research and Creative Exchange
University of Tennessee


  

 
Texas Scholar Works University of Texas Libraries
University of Taxas


 


Thammasat University Theses
Thammasat University 


 

 
Theses Canada
Library and Archives Canada


  

 
Thesis online
Silpakorn University


 


UTCCScholar
University of the Thai Chamber of Commerce


 

 
VTechWorks
Virginia Tech


  

 
VU Research Repository
Victoria University


 

 

 


  

Theses backup

      

LOGO Description   
width=100

BU RESEARCH

Bangkok University's institutional repository contains e-books, Independent studies, theses, reports, proceeding papers, journal articles, learning materials, and multimedia created or published by Bangkok University community. 

width=

ASSUMPTION UNIVERSITY: INSTITUTIONAL REPOSITORY

The Assumption University Institutional Repository (AU-IR) is a digital repository which preserves and distributes AU's publications, including papers, scholarly articles, dissertations, theses, project reports, student reports, achievements, news, and activities. 

width=

Bradford Scholars

Bradford Scholars is the University of Bradford online research archive. Access is free to anyone interested in research being conducted at Bradford. In the repository you will find a range of materials from journal articles and conference papers to research reports and theses.

 width=

CaltechTHESIS

CaltechTHESIS is a growing repository of Ph.D., Engineer, Master's and Bachelor's/Senior theses authored by Caltech students. It is updated continuously as students add new theses, and as library staff scan and add older theses. 

width=

CMU Intellectual Repository

 width=

The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) is a digital collection of full-text academic works by faculty members, researchers and graduate students of Chulalongkorn University. They are, for example, theses and dissertations, academic papers, sets of learning materials and lecture notes, best practice manuals, CAR Archive, Center of Visual Studies and E-Journals. 

width= 

D-SCHOLARSHIP@PITT

D-Scholarship@Pitt is an institutional repository for the research output of the University of Pittsburgh. Materials include research papers, conference papers and presentations, supporting multimedia (audio, video, images, etc.), research data, and electronic theses and dissertations. 
width=

DART-Europe E-theses Portal 

DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses. DART-Europe is endorsed by LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), and it is the European Working Group of the Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

The DART-Europe partners help to provide researchers with a single European Portal for the discovery of Electronic Theses and Dissertations (ETDs), and they participate in advocacy to influence future European e-theses developments. DART-Europe offers partners a European networking forum on ETD issues and may provide the opportunity to submit collaborative funding applications to achieve DART-Europe's vision for ETDs.

width= 

DEEP BLUE@UNIVERSITY OF MICHIGAN

Deep Blue is the University of Michigan's permanent, safe, and accessible service for representing our rich intellectual community. Its primary goal is to provide access to the work that makes Michigan a leader in research, teaching, and creativity. 
 width=

Digital Collections of Colorado

Digital Collections of Colorado is a repository service that collects, preserves, and provides access to digitized library collections and other scholarly and creative works from several academic entites within the state. 
width=

DIGITAL COMMONS NETWORK

The Digital Commons Network brings together free, full-text scholarly articles from hundreds of universities and colleges worldwide. Curated by university librarians and their supporting institutions, the Network includes a growing collection of peer-reviewed journal articles, book chapters, dissertations, working papers, conference proceedings, and other original scholarly work. 
width=

DSPACE@MIT

DSpace@MIT is a growing collection of MIT’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses, and more. End-user downloads of the items regularly exceed one million per month. 

width=

DSpace at Silpakorn University

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระบบ Dspace ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา เพื่อเป็นคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 width=

DukeSpace

DukeSpace is Duke University's online repository for publications and other archival materials in digital format. Dissertations and theses by Duke students since 2007are made openly available to all here, as are many publications by Duke faculty.

width=

eCommons: Cornell's Digital Repository

eCommons (ecommons.cornell.edu) is a service of the Cornell University Library that provides long-term access to a broad range of Cornell-related digital content of enduring value.

As part of its social commitment as a research university, Cornell strives to ensure that scholarly research results are as widely available as possible. eCommons provides open access to the work that makes Cornell a leader in research, teaching, and creativity. eCommons is where the Library preserves the scholarly and artistic work of our faculty, staff, and students. 

 width=

 

ERA: Education and Research Archive

This collection contains theses and dissertations of graduate students of the University of Alberta. The collection contains a very large number of theses electronically available that were granted from 1947's to 2009, 90% of theses granted from 2009-2014, and 100% of theses granted from April 2014 to the present

 

 width=

iKnowledge Digital Contents Management System
Ramkhamhaeng University

width=

Intellectual Repository at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

Intellectual Repository at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon is a digital service that collects, preserves and distributes Theses, Thematic Paper, Student Projects, Independent Study, Journal Articles, Research Report, Electronic Journal, Lectures, Learning Materials and BestPraticeManuals by lecturer researcher and student of RMUTP.

The Facilities Study for further research and makeRajamangalaUniversity of Technology collaborative tobe knowat the international level.

width=

Intellectual Repository@RMUTT

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่านี้ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระดับนานาชาติ

 

 Institutional Repository at the University of Florida (IR@UF)

The University of Florida Theses & Dissertations Collection within the Institutional Repository at the University of Florida (IR@UF) will eventually include all theses and dissertations from the University of Florida. The collection currently includes:

   - Open Access Theses & Dissertations, originally submitted electronically (ETDs)
             Data, data sets, and supplementary data related to theses and dissertations
   - Projects in Lieu of Theses submitted electronically but which would otherwise not be available online (submission help)
   - Retrospective dissertations, digitized from print-only dissertations (information on this service for dissertation authors)
   - UF Undergraduate Honors Theses (new in 2013/2014)
width=

KNOWLEDGE BANK@HEALTH SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE

คลังความรู้และข้อมูลระบบสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยและเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

width=

Knowledge Bank at Sripatum University

เป็นโครงการเชื่อมโยงชุมชนนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการนำคลังความรู้ของคณะและหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในฐานข้อมูลเดียวกัน จุดเด่นของโครงการนี้ คือ!  แต่ละคณะ/หน่วยงานเป็นเจ้าของความรู้ของแต่ละ Community และความรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยเจ้าของความรู้นั้น เสมือนว่า "ความรู้ยิ่งใช้ ยิ่งงอกงาม"

 width=

KU Knowledge Repository

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระบบจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่เป็นผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการสั่งสมองค์ความรู้อย่าง

width=

Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR)

Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR) is the institutional repository which collects and preserves the scholarly works both published and unpublished of Mahidol University’s member for 39 institutions in Mahidol University. It is available in digital formats and displays in the form of bibliographies, abstracts, and full texts
width=

 

NC State Theses and Dissertations


NCSU library's repository

 

width= NIDA Wisdom Repository

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย โดยอนุญาตให้นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

width=

NU Digital Repository 

รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร  วิทยานิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 width=

OhioLink Electronic Theses & Dissertations

OhioLINK Electronic Theses & Dissertations is connecting libraries, learning & discovery a division of the Ohio Department of higher education

 width=

The Oxford University Research Archive (ORA)

The Oxford University Research Archive (ORA) serves as an institutional repository for the University of Oxford and is home to the scholarly research output of its members. ORA also is the home of Oxford digital theses.

ORAisapermanantandsecure archive of the University which preserves an array of research publications, journal articles, conference papers, working papers, theses, reports, book sections and more. Unpublished academic work is also deposited into ORA, maximzing the University's research output.

The full-text and abstracts of many of these items are freely available with the numbers increasing daily.

 width=

PBRU Digital Collection

การจัดการสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเผยแพร่ผลงานอันเป็นภูมิปัญญาของท่านในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็ม เพื่อเกียรติประวัติของท่านและมหาวิทยาลัย สู่สาธารณชนบนระบบออนไลน์
 width=

PSU KNOWLEDGE BANK, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY

PSU Knowledge Bank is a digital repository created to allow PSU members to self- archive their works in full or partial text format. All copyrights remain with the author and/or their publisher. All submitted works will be accessible the internet worldwide.

The system is able to archive various types of files, as well as the bibliographic data.
 width=

QSNICH Digital Repository

คลังข้อมูลดิจิทัล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร เอกสารเผยแพร่ และสื่อมัลติมีเดีย ที่บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพเด็กสู่สาธารณะชน

 width=

ScholarBank@NUS

ScholarBank@NUS is the institutional repositoryofNationalUniversityof Singapore. It houses scholarly output of NUS to facilitate dissemination, access to knowledge for creation of new knowledge. The collections include journal articles, conference papers, datasets, teaching materials, patented works, and students’ theses. This repository supports open access to scholarly communication while preserving the scholarly output of the NUS for future generations.

width=

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY: INTELLECTUAL REPOSITORY (SUTIR)

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTIR) เป็นคลังปัญญาที่เกิดจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัยและเพื่อให้นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 width=

SWU Institutional Repository

Srinakharinwirot University: Institutional Repository (SWU IR) collects, preserves, and distributes digital materials created and published by SWU scholar community.
 width=

 

Tennessee Research and Creative Exchange

TRACE is the University of Tennessee's open repository. TRACE shares and preserves published and unpublished works by Volunteer faculty and other researchers.
Free online access to research and publications in TRACE means UT research, scholarship, and creative work is available to everyone and easily discoverable by other researchers and the public.

 

width=

Texas Scholar Works University of Texas Libraries

Texas ScholarWorks was established to provide open, online access to the products of the University's research and scholarship, to preserve these works for future generations, to promote new models of scholarly communication, and to help deepen community understanding of the value of higher education.

width=

Thammasat University Theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 width=

Theses Canada

Theses Canada, launched in 1965 at the request of the deans of Canadian graduate schools, is a collaborative program between Library and Archives Canada (LAC) and nearly 70 universities accredited by Universities Canada.

The collection contains both microfiche and electronic theses and dissertations that are for personal or academic research purposes. Any commercial use, publication, reproduction or lending of this material is strictly prohibited.

width=

Thesis online

วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

width= 

UTCCScholar

คลังข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Scholar) รวบรวมรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัยซึ่งเป็นผลผลิตของประชาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อมูลที่จัดเก็บครอบคลุม บทความวิชาการ โครงการวิจัย รายงานการวิจัย ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ และวิทยานิพนธ์

width=

VTechWorks

TechWorks publicizes and preserves the scholarly work of Virginia Tech faculty, students, and staff.

 width=

 

VU Research Repository

 


The VU Research Repository (previously known as VUIR) is an open access repository that contains the research papers and theses of VU staff and higher degree research students.

 

 width=

 

White Rose Etheses Online

White Rose Etheses Online holds electronic doctoral level theses from the Universities of Leeds, Sheffield, and York.
Many theseshavebeendigitised by the British Library as part of the EThOS electronic thesis service - EThOS (Electronic Theses Online Service).Digitised theses for Leeds,Sheffield and  York are made freely available from EThOS and via our local eThesis repository White Rose Etheses Online.

 

width=

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

สืบค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้