เนื้อหา

Knowledge Space by Cluster

Hot Topic

 

Cluster Arts

 • Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Click More...

 • Investigative journalism in the academy -- possibilities for storytelling across time and space. Click More...

 

Cluster Business

 • IT and Entrepreneurism: An On-Again, Off-Again Love Affair or a Marriage? Click More...

 • Business Models for Strategy and Innovation. Click More...


  Cluster Technology

 • Cloud computing- the business perspective. Click More...

 • ASEAN Towards clean and sustainable energy: Potentials, utilization and barriers. Click More...

Plagiarism Detection Software

Commercial Software

       Turnitin เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำ และแสดงรายการดังกล่าวเป็นแถบสีและระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ

Free Software

      ชื่อโปรแกรม                         รายละเอียด

             COPYCAT

• ป้อนข้อความได้ไม่เกิน 5,000 ตัวอักษร
  หรือตรวจสอบไฟล์ขนาดไม่เกิน 3MB
• รองรับไฟล์ PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT
• ตรวจสอบได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

          Dupli Checker

• ป้อนข้อมูลแบบ Cut-Pasteความยาวไม่เกิน 1500 word
• หรือ upload file แบบ doc และ txt
• เฉพาะภาษาอังกฤษ

 Plagiarism Checker     

• ป้อนข้อมูลแบบ Cut-Paste ความยาวไม่เกิน 1500 คำ
• ตรวจสอบเป็น paragraph หรือเป็นประโยค ไม่ได้ตรวจแบบทั้งไฟล์
• เฉพาะภาษาอังกฤษ

             Viper

• ป้อนข้อมูลได้ไม่จำกัด
• เฉพาะภาษาอังกฤษ
• ต้อง download และ register ก่อนทำการใช้งาน

             WCOPYFIND

• ป้อนข้อมูลแบบ txt, docx, doc, htm, pdf
• เฉพาะภาษาอังกฤษ
• ต้อง download โปรแกรมมาใช้

 อักขราวิสุทธิ์

• รองรับไฟล์ PDF และ Microsoft Word ขนาดไม่เกิน 50 MB

• ตรวจสอบกับเอกสารในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ฐานข้อมูลวารสารวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยและหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและฐานข้อมูลวิกิพีเดีย

• อีเมลที่กรอกต้องเป็นอีเมลแอดเดรสของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้น ( @bu.ac.th)

• ตรวจสอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Hot Topic on August 

Cluster Arts

 • Programming as Design: The Role of Programming in Interactive Media Curriculum in Art and Design.  Click More...
 • Personal Values and Environmental Concern in China and the US: The Mediating Role of Informational Media Use.  Click More...

 

Cluster Business

 • Understanding Chinas Middle ClassClick More...
 • Control and exchange: The impact of work environment on the work effort of low relationship quality employees. Click More...


 • Cluster Technology

Research Tips

 

                        Elsevier Supporting Early Career Researchers   View

                   How to... analyse qualitative data   View

                   How to... carry out action research   View 

                  How to... choose the right statistical technique   View

                  How to... collect data   View

                  How to... conduct empirical research   View

                  How to... design a survey   View

                  How to publish in an Elsevier journal   View

                  How to... use questionnaires effectively   View

                  How to... use secondary data and archival material   View

                      How to... carry out a literature review for a dissertation or research paper  View