เนื้อหา

 

WEB LINK 
รวมลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

BU LINK 
รวบรวมเว็บไซต์หน่วยงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

 

 Inside the Library

 

ORGANIZATION CHART 

ผังการบริหารงานของสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ 

 

MISSION & VISION 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

  

CONTACT US 
ให้ข้อมูลการเดินทางมาสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 2 วิทยาเขต และข้อมูลในการติดต่อกับห้องสมุด  

  

LIBRARY FLOOR PLAN 
บริการของสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละชั้น

  

NEWS 
ข่าวสารของสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

  

QUALITY ASSURANCE 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  

KNOWLEDGE MANAGEMENT 
การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  

LIBRARY GALLERY 
ประมวลภาพบรรยากาศของสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

  

CREATIVE LEARNING SPACE 
แหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยสารสนเทศที่ครบครันพรั่งพร้อมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และบริการที่เป็นเลิศ

  

 

 

BOOK ARRIVALS 
แนะนำหนังสือใหม่ 

 

BOOK REVIEWS 
แนะนำหนังสือที่น่าสนใจแยกตาม Cluster 

 

BU LEARNING 
แหล่งเรียนรู้ของชาว BU 

  

SET CORNER 
มุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  

WIPO 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก 

  

 

 

MANUALS 
รวบรวมคู่มือต่าง ๆ เช่น คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจการลอกเลียนวรรณกรรม เป็นต้น 

 

BU VPN SERVICE 
ติดตั้ง BU VPN Service เพื่อใช้งานฐานข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ASK A LIBRARIAN 
สอบถามข้อมูลจากบรรณารักษ์ 

  

LIBRARY IN A MINUITE 
e-learning สอนเทคนิคการใช้ฐานข้อมูล 

  

SELF SERVICE PRINTING 
บริการพิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์ Multifunction ด้วยตนเอง 

  

 

 

 PLAGIARISM DETECTION SOFTWARE 

ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม 


SCHOLARLY JOURNALS QUALITY LIST 
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ 

 

WEB RESOURCE BY SUBJECT 
รวบรวมเว็บไซต์แยกตามหัวเรื่องที่น่าสนใจ 

 

HOT TOPIC 
แนะนำงานวิจัยที่น่าสนใจ 

 

RESEARCH LINK 
รวบรวมเว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย 


RESEARCH TIPS 
เคล็ดลับการทำวิจัย 

 

READY BIBLIOGRAPHIC REFERENCING MANUAL 
คู่มือการเขียนบรรณานุกรม 

 

REFERENCE MANAGEMENT SOFTWARE 
ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการบรรณานุกรม 

 

  

 

  

เนื้อหาอื่นๆ...