Search

 

EDS (EBSCO Discovery Service) 
Single Search สืบค้นทรัพยากร ฐานข้อมูล และยืมระหว่างห้องสมุด 

Opac 
ค้นหาหนังสือ หาบทความวารสารของสำนักหอสมุด

Online Database 
Databases and e-Books

BU Learning Hup 
แหล่งรวบรวม VDO และสื่อดิจิทัลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

BU research 
รวบรวมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Publications Search 
วารสารภาษาต่างประเทศ

Theses & Dissertations Repositories 
คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ จากสถาบันต่างๆ

E-Journals 
วารสารออนไลน์

Newsperper 
ข่าวออนไลน์