Online Journals

สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ รวบรวมและแนะแหล่งสืบค้นวารสารออนไลน์ ดังนี้

1. สืบค้นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO)

2. รวบรวมรายชื่อวารสารแยกตามคลัสเตอร์และคณะวิชา (ดังรายการด้านล่าง)