จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

0.0/5 rating (0 votes)

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 

Chulalongkorn Business Review

มีบทความเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การบริหารการขนส่ง ซัพพลายเชน และโลจิสติกส์ สถิติ การประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและการธนาคารการตลาด อื่น ๆ ตามเห็นสมควร

 

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0125-6564
  • ISBN-13: E-ISSN 2673-0677

Share this product