จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์

0.0/5 rating (0 votes)

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 

Chulalongkorn Business Review

มีบทความเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การบริหารการขนส่ง ซัพพลายเชน และโลจิสติกส์ สถิติ การประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและการธนาคารการตลาด อื่น ๆ ตามเห็นสมควร

 

Share this product