นิเทศศาสตรปริทัศน์

นิเทศศาสตรปริทัศน์

0.0/5 rating (0 votes)

นิเทศศาสตรปริทัศน์

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ เป็นหนังสือวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นําเสนอบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ทุกลักษณะ ตั้งแต่การสื่อสารภายใน
บุคคลและระหว่างบุคคล การสื่อสารสารธารณะและการสื่อสารมวลชน ไปจนถึงการสื่อสารใน
ระยะไกล

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0858-6160
  • ISBN-13: E-ISSN 2408-2023

Share this product