วารสารการบัญชีและการจัดการ

วารสารการบัญชีและการจัดการ

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารการบัญชีและการจัดการ
Journal of Accountancy and Management

จัดทำโดย คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั้งในเชิงมหภาคหรือจุลภาคในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการจัดการ ต่อไปนี้ เช่น การบัญชี การจัดการ การประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ หัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1906-7933

Share this product