วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

Journal of Public Relations and Advertising

เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา

Share this product