วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

Journal of Public Relations and Advertising

เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1906-2230
  • ISBN-13: E-ISSN 2673-009X

Share this product