วารสารการสื่อสารมวลชน

วารสารการสื่อสารมวลชน

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารการสื่อสารมวลชน

Journal of Mass Communication

จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่อง


Share this product