วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์

Siam Communication Review

ครอบคลุมกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิทัล วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การสื่อสารการแสดง การสื่อสารการตลาด รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์ และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1513-2226
  • ISBN-13: E-ISSN 2697-4452

Share this product