วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

มีบทความวิจัย (มีบทคัดย่อและรายการอ้างอิง) มีเนื้อหาสหสาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และวารสารศาสตร์ เป็นต้น

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0125-278x

Share this product