วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทความเทคนิค (มีบทคัดย่อและรายการอ้างอิง) มีเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1685-7941
  • ISBN-13: E-ISSN 2697-4142

Share this product