วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทความเทคนิค (มีบทคัดย่อและรายการอ้างอิง) มีเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 1685-7941

Share this product