วารสารศาสตร์

วารสารศาสตร์

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารศาสตร์

เป็นวารสารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครอบคลุมนิเทศศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และสาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่างๆ

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0125-8192
  • ISBN-13: E-ISSN 2694-4916

Share this product