วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 

มีบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือสาขาเศรษฐศาสตร์ มีบทคัดย่อและรายการอ้างอิง มีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมถึงประเด็นความสนใจในระดับโลก 

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0858-9291

Share this product