วารสารนิติศาสตร์

วารสารนิติศาสตร์

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารนิติศาสตร์ 

เป็นวารสารของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเนื้อหาทางด้านกฎหมาย ฎีกาวิเคราะห์ ปกิณกะด้านกฎหมาย วิจารณ์หนังสือกฎหมาย มีลักษณะเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความทั่วไป มีบทคัดย่อ และมีรายการอ้างอิง

Share this product