วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.0/5 rating (0 votes)

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เป็นวารสารของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเนื้อหาทางด้านกฎหมาย ฎีกาวิเคราะห์ ปกิณกะด้านกฎหมาย วิจารณ์หนังสือกฎหมาย มีลักษณะเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความทั่วไป มีบทคัดย่อ และมีรายการอ้างอิง

Specifications

  • ISBN-10: ISSN 0857-3867
  • ISBN-13: E-ISSN 2673-091X

Share this product