Journal of International Buddhist Studies 

Journal of International Buddhist Studies 

0.0/5 rating (0 votes)

Journal of International Buddhist Studies  (ภาษาอังกฤษ) 

วารสารวิชาการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของการบูรณาการพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาจิตใจและสังคม เราเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการปัญหาพิเศษ 

Share this product