Plagiarism Detection Software

          

Turnitin เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำและแสดงรายการดังกล่าวเป็นแถบสีและระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ โดยห้องสมุดมีบริการ ดังนี้

 1. บริการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานวิชาการด้วย Turnitin/ Plagiarism Checking Service: Turnitin 

  • สำนักหอสมุดฯ มีบริการตรวจผลงานสำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา และจะส่งผลการตรวจกลับไปให้ภายใน 1 วันทำการ

          Go to online form  

 

  • The BU library also provides the research plagiarism checking for the faculty members and students. The library will send the results back to each email address within the 1 business day.

          Go to online form 


2. การสมัครใช้งานของอาจารย์/Applying for Instructor 

  • อาจารย์ที่ต้องการใช้ Turnitin ต้องส่งข้อมูล เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ (Create Account)  

          Go to online form

 

  • All instructors who wish to use Turnitin must submit the following information (Create Account)

          Go to online form 

 

คู่มือการใช้งาน Turnitin สำหรับ Instructor/Instructor User Manual