ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน" มีข้อมูลทั้งสิ้น 19 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 19 of 19 records
การกำหนดนโยบายโรงเรียนสอนภาษาจีนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2532
33

LC54 .T5 ก218ก

การขอเพิ่มมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2532
38

LC54 .T5 ก218ก

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 2/2545 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน / สำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. การประชุม (ครั้งที่ 2 : 2545)
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2545]
1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ

LC54 .T5 ค121ก 2545

คู่มือปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชน / โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542
73 หน้า : ภาพประกอบ

LB2822.75 ก218ค

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542
56 หน้า : ภาพประกอบ

LB2822.75 ค695

โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2531
61

LC54 .T5 ก218ค

นโยบายและแนวทางในการอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2531
63

LB2828.6 .T5 ก218น

บันทึกประจำวัน 2532/1989  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2532
100

JQ1746 .Z3E38 ก218บ 2532

ปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการจัดการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
99 หน้า

LC54 .T5 ก218ป

ไปรเวทไทเซชั่น (privatization) ด้านการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2532
46

LC54 .T5 ก218ป

ผ่านเบญจเพส  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
140

LC54 .T5 ก218ผ

รายงานการตรวจสอบคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2542  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. หน่วยศึกษานิเทศก์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544
231

LB3060.26 ก218ร

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
98 หน้า : ภาพประกอบ

LC54 .T5 ก218ร

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2532 = Statistics of private education academic year 1989 / ฝ่ายสารสนเทศ กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2532
99 หน้า

LB2846 ส184 2532

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2533 = Statistics of private education academic year 2533 / ฝ่ายสารสนเทศ กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2534
152 หน้า

LB2846 ส184 2533

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2540 = Statistics of private education academic year 1997 / ฝ่ายสถิติและประมวลผล กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
141 หน้า

LB2846 ส184 2540

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2544 = Statistics of private education academic year 2001 / กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กองทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
133 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

LB2846 ส184 2544

สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2545 = Statistics of private education academic year 2002 / กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กองทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546
133 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

LB2846 ส184 2545

สถิติการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2537 = Statistics of private education academic year 1994 / ฝ่ายสถิติประมวลผล กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2538
141 หน้า

LB2846 ส184 2537

 
1 - 19 of 19 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for