ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "กาญจนา แก้วเทพ" มีข้อมูลทั้งสิ้น 68 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 20 of 68 records Next End
การเข้าใจสังคม : คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานและนักพัฒนาสังคม / กาญจนา แก้วเทพ  
กาญจนา แก้วเทพ
[กรุงเทพฯ ] : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, [2532 ]
39 หน้า : ภาพประกอบ

HM 606 .T5 ก425ก

การจัดการความรู้เบื้องต้นเรื่อง "การสื่อสารชุมชน" / กาญจนา แก้วเทพ และคณะ  
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551
586 หน้า : ภาพประกอบ

HN 700.55 .Z9M3 ก446

การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน : โดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง / กาญจนา แก้วเทพ : เขียน  
กาญจนา แก้วเทพ
[กรุงเทพฯ ] : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2538
190 หน้า : ภาพประกอบ

HN 700.55 .Z9C6 ก425ก

การพัฒนาบ้านกับเมือง  
กาญจนา แก้วเทพ
สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2534
170

HN700.55 ก425ก

การพึ่งตนเอง : ศักยภาพในการพัฒนาของชนบท  
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิคแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530
264

HN49 .C6 ก425ก

การเลี้ยวโค้งของการสื่อสารการเกษตรในไทย : ภาพรวมจากงานวิจัย 2544-2547 / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่น ๆ]  
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549
152 หน้า : ภาพประกอบ

S494.5 .C6 ก513

การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / โดย กาญจนา แก้วเทพ ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2542
365 หน้า : ภาพประกอบ

P90 ก425ก 2542

การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / กาญจนา แก้วเทพ  
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
343 หน้า : ภาพประกอบ

P 90 ก425ก

การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค  
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : ภาคการวิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
365

P90 ก425ก

การวิจัย : จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย / กาญจนา แก้วเทพ ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549
126 หน้า : ภาพประกอบ

H62 ก425ก 2549

การศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ : แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย  
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2544
264

P90 ก425ก 2544

การศึกษาสื่อมวลชนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ : แนวคิดและตัวอย่างงานวิจัย = Critical theory  
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
264

P90 ก425ก

การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 7 มิติทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในเรื่องเพศกับปัญหาเอดส์ / โดย กาญจนา แก้วเทพ, สุธีรา ทอมสัน, กวิน ชุติมา  
กาญจนา แก้วเทพ
[กรุงเทพฯ] : กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2542
31 หน้า : ภาพประกอบ

RA643.86 .T5 ก425ก 2542

การสื่อสาร ศาสนา กีฬา : / กาญจนา แก้วเทพ, ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร  
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554
428 หน้า : ภาพประกอบ

P 94 ก425ก

ก้าวต่อไปของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน / กาญจนา แก้วเทพ  
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548
112 หน้า : ภาพประกอบ

HN700.55 .Z9M3 ก425ก

ขับกลั่น คัดกรอง ตรองดู : สื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่น ๆ]  
กรุงเทพฯ : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข, 2549
290 หน้า : ภาพประกอบ

GN635 .T5 ข361

เขียนดีมีสุข : "เขียนและทำโครงการอย่างมีปัญญาได้อย่างไร" / กาญจนา แก้วเทพ  
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2549
48 หน้า : ภาพประกอบ

LB2369 ก425ข

ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน = Teachers as cultural workers / เปาโล แฟรร์ เขียน ; สดใส ขันติวรพงศ์ แปล ; กาญจนา แก้วเทพ และ กุลศิริ เจริญศุภกุล บรรณาธิการ  
Freire, Paulo (แฟรร์, เปาโล)
กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2548
184 หน้า

LB880 .F73 ฟ899ค

คุณลักษณะ & วิธีวิทยา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : / ผู้เขียน กาญจนา แก้วเทพ ; บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์  
กาญจนา แก้วเทพ
เชียงใหม่ : ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553
64 หน้า : ภาพประกอบ

H 62 ก425ค

คู่มือสื่อใหม่ศึกษา : / กาญจนา แก้วเทพ, นิคม ชัยขุนพล  
กาญจนา แก้วเทพ
กรุงเทพฯ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555
343 หน้า : ภาพประกอบ

P 90 ก425ค

 
1 - 20 of 68 records Next End
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for