ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "จารุวรรณ สินธุโสภณ" มีข้อมูลทั้งสิ้น 3 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 3 of 3 records
วิทยานุกรมบรรณารักษศาสตร์ / โดย จารุวรรณ สินธุโสภณ  
จารุวรรณ สินธุโสภณ
กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ, 2521
159 หน้า

REF  Z1006 จ337ว

วิทยานุกรมบรรณารักษศาสตร์  
จารุวรรณ สินธุโสภณ
กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2521
159

REF  Z1006 จ377ว

หลักการบริหารและจัดการห้องสมุด  
จารุวรรณ สินธุโสภณ
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ปรเมษฐ์การพิมพ์, 2527
408

Z678.8 .T5 จ337ห

 
1 - 3 of 3 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for