ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "บุญชม ศรีสะอาด" มีข้อมูลทั้งสิ้น 12 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 12 of 12 records
การพัฒนาการทำวิทยานิพนธ์ / บุญชม ศรีสะอาด  
บุญชม ศรีสะอาด
[มหาสารคาม] : โครงการตำราคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546
72 หน้า : ภาพประกอบ

LB2369 บ422ก

การพัฒนาการสอน / บุญชม ศรีสะอาด ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
บุญชม ศรีสะอาด
กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2541
173 หน้า : ภาพประกอบ

LB1027 บ422ก 2541

การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร / บุญชม ศรีสะอาด  
บุญชม ศรีสะอาด
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546
180 หน้า : ภาพประกอบ

LB2806.15 บ422ก

การวัดเชาวน์ปัญญาและความถนัด  
บุญชม ศรีสะอาด
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2521
145

BF431 บ422ก

การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา  
บุญชม ศรีสะอาด
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2521
218

LB3058 .T5 บ453ก

การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล  
บุญชม ศรีสะอาด
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535
296

LB3051 บ422ก

การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล  
บุญชม ศรีสะอาด
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2540
304

LB3051 บ422ก

การวิจัยเบื้องต้น ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
บุญชม ศรีสะอาด
กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2535
168

H62 บ422ก 2535

การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด ,   พิมพ์ครั้งที่ 7
บุญชม ศรีสะอาด
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545
171 หน้า : ภาพประกอบ

H62 บ422ก 2545

การวิจัยสำหรับครู / บุญชม ศรีสะอาด  
บุญชม ศรีสะอาด
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546
204 หน้า : ภาพประกอบ

LB1028 บ422ก

วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1 ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
บุญชม ศรีสะอาด
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2541
419 หน้า

Q180.55 .S7 บ422ว 2538

วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 2 ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
บุญชม ศรีสะอาด
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2538
232 หน้า

Q180.55 .S7 บ422ว 2538

 
1 - 12 of 12 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for