ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "ภาสกร ชุณหอุไร" มีข้อมูลทั้งสิ้น 8 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 8 of 8 records
คำอธิบายกฎหมายที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน  
ภาสกร ชุณหอุไร
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2532
894

KPT683 ภ493ค

คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ปี 2520) : พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบไล่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อสอบเนติบัณฑิต ตั้งแต่ต้นจนถึงปี 2520  
ภาสกร ชุณหอุไร
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2520
283

JX4211 ภ493ค

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท  
ภาสกร ชุณหอุไร
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539
856

KPT1040 ภ493ค

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท ฉบับพิมพ์ ปี พ.ศ.2531  
ภาสกร ชุณหอุไร
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2531
992

KPT1040 ภ493ค 2531

คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน  
ภาสกร ชุณหอุไร
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2529
624

KPT683 .A292528A6 ภ493ค

คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน (ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2522)  
ภาสกร ชุณหอุไร
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2522
336

KPT683 .A29A6 ภ493ค 2522

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัทแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2523 พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบไล่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และข้อสอบเนติบัณฑิต ตั้งแต่ต้นจนถึงปี พ.ศ. 2522  
ภาสกร ชุณหอุไร
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2523
354

KPT1043.3 .A29A6 ภ493ค

คู่มือนักศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง (ภาคสันติ ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ปี 2519)  
ภาสกร ชุณหอุไร
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2519
282

JX3091 ภ493ค

 
1 - 8 of 8 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for