ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม" มีข้อมูลทั้งสิ้น 40 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 20 of 40 records Next
Popular dictionary : โปรแกรมพจนานุกรมการบริหาร การจัดการ พาณิชยกรรมและการตลาด [ซีดี-รอม] / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546
1 แผ่น + 1 คู่มือ

REF  HD30.15 ว579ป

ตำรายาเสพติด  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531
332

RM328 ว579ต

แผนที่เมืองไทย 73 จังหวัด  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532
151

REF  G8025 ว579ผ

พจนานุกรม โรคและการบำบัด = Dictionary of diseases and therapies / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, เกษม เที่ยงบูรณธรรม  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2543
1339 หน้า : ภาพประกอบ

REF  RC41 ว579พ

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2526
1404 หน้า

REF  PL4187 .E53 ว579พ 2526

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย สำหรับ Microsoft Windows [แผ่นดิสก์] / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], 2536
3 แผ่น + 1 คู่มือ

REF  PL4187 .E53 ว579พ

พจนานุกรมคำเหมือนกัน คำตรงกันข้าม  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2526
962

REF  PE1591 ว579พ

พจนานุกรมไทย ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2536
799 หน้า

REF  PL4185 ว579พ 2536

พจนานุกรมไทย ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2536
799 หน้า

REF  PL4185 ว579พ 2536

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2527
1086

REF  PL4187 .E53 ว579พ

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2529
710

REF  PL4187 .E53 ว579พ

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2535
1654

REF  PL4187 .E53 ว579พ

พจนานุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับห้องสมุด) = Thai-English dictionary (library edition) / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545
1140 หน้า : ภาพประกอบ

REF  PL4187 .E53 ว579พ

พจนานุกรมนกในเมืองไทย ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2536
204 หน้า

REF  QL691 .T5 ว579พ 2536

พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2536
981 หน้า

REF  QK495 .A1 ว579พ 2536

พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2540
981 หน้า

REF  QK495 .A1 ว579พ 2540

พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย (เล่ม 1)  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530
504

REF  QK495 .A1 ว579พ

พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย (เล่ม 2)  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530
477

REF  QK495 .A1 ว579พ

พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547
1226 หน้า

REF  RS51 ว579พ 2547

พจนานุกรมรวมกฎหมายไทย  
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2527
815

REF  KPT26 ว579พ

 
1 - 20 of 40 records Next
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for