ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "สิน พันธุ์พินิจ" มีข้อมูลทั้งสิ้น 6 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 6 of 6 records
กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันตกของประเทศไทย = The strategies of agricultural extension on self-sufficient economic philosophy for the small farmers in western region of Thailand / โดย สิน พันธุ์พินิจ  
สิน พันธุ์พินิจ
นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545
28 แผ่น : ภาพประกอบ

S544.5 .T5 ส724ก

การจัดการสนามหญ้า  
สิน พันธุ์พินิจ
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2535
195

SB433 ส724ก

การจัดสนามหญ้า  
สิน พันธุ์พินิจ
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2535
195

SB433 ส724ก

การเปลี่ยนแปลงของสังคมกับการส่งเสริมการเกษตร = Social change and agricultural extension / สิน พันธุ์พินิจ  
สิน พันธุ์พินิจ
[กรุงเทพฯ] : ธเนศวร พริ้นติ้ง (1999), 2545
256 หน้า : ภาพประกอบ

S544.5 .T5 ส724ก

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research techniques in social science / สิน พันธุ์พินิจ  
สิน พันธุ์พินิจ
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2547
478 หน้า : ภาพประกอบ

H62 ส724ท

เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Research techniques in social science / สิน พันธุ์พินิจ ,   พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่
สิน พันธุ์พินิจ
กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2553
498 หน้า : ภาพประกอบ

H 62 ส724ท 2553

 
1 - 6 of 6 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for