ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "สุพัตรา สุภาพ" มีข้อมูลทั้งสิ้น 45 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 20 of 45 records Next End
การประกันความมั่นคงทางสังคมในสหรัฐอเมริกา  
Schottland, Charles I. (สก็อตต์แลนด์, ชารล์ ไอ.)
พระนคร : สภาวิจัยแห่งชาติ, 2513
204

HD7125 ส122ก

ขบวนการแก้เซ็ง -- กับคน  
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2537
136

BJ1588 .T5 ส831ข

ขบวนการแก้เซ็ง--กับคน  
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2536
134
 
ร.ส. ส831ข

จับใจคน จับใจงาน เล่ม 1 ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541
214 หน้า

HF5549 ส831จ 2541

จับใจคน จับใจงาน เล่ม 2 ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541
239 หน้า

HF5549 ส831จ 2541

จับใจคน จับใจงาน เล่ม 3  
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541
206

HF5549 ส831จ 2541

จับใจคน จับใจงาน เล่ม 4  
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2541
265

HF5549 ส831จ 2541

ท่องมาเลเซีย เยือนสิงคโปร์  
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2527
208

DS592.6 ส831ท

เทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยุคใหม่ : เน้นพฤติกรรมมนุษย์  
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2536
227

HF5548.8 ส831ท

ปัญหาสังคม ,   พิมพ์ครั้งที่ 14
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540
128 หน้า

HN700.55 ส831ป 2540

ปัญหาสังคม  
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2538
128

HN700.55 ส831ป

ปัญหาสังคม ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, 2521
262 หน้า

HN700.55 ส831ป 2521

ปัญหาสังคม ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518
246 หน้า

HN700.55 ส831ป 2518

ปัญหาสังคม ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521
262 หน้า

HN700.55 ส831ป 2521

ปัญหาสังคม ,   พิมพ์ครั้งที่ 6
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
216 หน้า

HN700.55 ส831ป 2527

ปัญหาสังคม ,   พิมพ์ครั้งที่ 7
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529
128 หน้า

HN700.55 ส831ป 2529

ปัญหาสังคม ,   พิมพ์ครั้งที่ 5
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525
216 หน้า

HN700.55 ส831ป 2525

ปัญหาสังคม ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521
262 หน้า

HN700.55 ส831ป 2521

ปัญหาสังคม ,   พิมพ์ครั้งที่ 4
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525
238 หน้า

HN700.55 ส831ป 2525

ปัญหาสังคม / สุพัตรา สุภาพ ,   พิมพ์ครั้งที่ 18
สุพัตรา สุภาพ
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2545
176 หน้า : ภาพประกอบ

HN700.55 ส831ป 2545

 
1 - 20 of 45 records Next End
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for