ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "อดุลย์ จาตุรงคกุล" มีข้อมูลทั้งสิ้น 24 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 20 of 24 records Next
กลยุทธ์การตลาด = Marketing strategy / อดุลย์ จาตุรงคกุล  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
383 หน้า : ภาพประกอบ

HF5415.13 อ133ก

กลยุทธ์การตลาด = Marketing strategy / อดุลย์ จาตุรงคกุล  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2549
316 หน้า : ภาพประกอบ

HF5415.13 อ133ก

การโฆษณา  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518
447

HF5821 อ133ก

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price management / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2547
275 หน้า : ภาพประกอบ

HF5415.15 อ133ก

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price management / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล , ปรับปรุงครั้งที่ 1 
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2551
268 หน้า : ภาพประกอบ

HF5415.15 อ133ก 2551

การจัดซื้อ = Purchasing / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล , ปรับปรุงครั้งที่ 3 
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
377 หน้า : ภาพประกอบ

HF5437 อ133ก 2544

การตลาด  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524
462

HF5415 อ133ก

การตลาด  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519
462

HF5415 อ133ก

การตลาด  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526
462

HF5415 อ133ก

การตลาด  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519
462


การตลาดบริการ = Principles of service marketing and management / Christopher Lovelock, Lauren Wright เขียน ; อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล, พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล แปลและเรียบเรียง  
Lovelock, Christopher H. (เลิฟล็อก, คริสโตเฟอร์ เอช.)
กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2546
352 หน้า : ภาพประกอบ

HD9981.5 ล877ก

การตลาดระหว่างประเทศ = International marketing / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดลยา จาตุรงคกุล  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
430 หน้า : ภาพประกอบ

HF1416 อ133ก

การบริหารการตลาด : กลยุทธ์ และ ยุทธวิธี = Marketing management strategies and tactics / อดุลย์ จาตุรงคกุล , ฉบับปรับปรุง  พิมพ์ครั้งที่ 3
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2546
505 หน้า : ภาพประกอบ

HF5415.13 อ133ก 2546

การบริหารการตลาด : กลยุทธ์ และ ยุทธวิธี  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิพม์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
487

HF5415.13 อ133ก

การบริหารการตลาด : กลยุทธ์ และ ยุทธวิธี  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
487

HF5415.13 อ133ก

การบริหารงานขาย  
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
458

HF5438.4 อ133ก

การบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล , ปรับปรุงครั้งที่ 2 
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
500 หน้า : ภาพประกอบ

HD30.28 อ133ก 2547

บทความทางวิชาการด้านการตลาด  
อดุลย์ จาตุรงคกุล, ผู้รวบรวม
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525
146

HF5415 บ125

พฤติกรรมผู้บริโภค = Consumer behavior / โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล , ปรับปรุง ครั้งที่ 6 
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
461 หน้า : ภาพประกอบ

HF5415.32 อ133พ 2543

พฤติกรรมผู้บริโภค , พิมพ์แก้ไขปรับปรุง  พิมพ์ครั้งที่ 2
อดุลย์ จาตุรงคกุล
กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521
362 หน้า

HF5415.32 อ133พ 2521

 
1 - 20 of 24 records Next
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for