ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "กองทุนหมู่บ้าน" มีข้อมูลทั้งสิ้น 12 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 12 of 12 records
1 ปี นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2544]
79 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

HC445 .Z9P63 ห159

กองทุนหมู่บ้าน : ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545
301 หน้า : ภาพประกอบสี

HC445 .Z9P63 ก351

เงิน-สัจจะ-พระสุบินพัฒนาคน [วีดิทัศน์] / พระสุบิน ปณีโต  
พระสุบิน ปณีโต
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546
1 แผ่น

HG2156 .T52 พ414ง

บทสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / คณะผู้เรียบเรียง จิตราภา กุณฑลบุตร ... (และคนอื่นๆ)  
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546
57 หน้า : ภาพประกอบสี

HC445 .Z9P63 บ131

รายงานการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, ทบวงมหาวิทยาลัย  
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546
216 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

HC445 .Z9P63 ร451

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ทบวงมหาวิทยาลัย  
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546
157 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

HC445 .Z9P63 ร451

รายงานการวิจัย ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / พรรณี แพ่งกุล และคณะ  
พรรณี แพ่งกุล
[กรุงเทพฯ] : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2545
191 หน้า : ภาพประกอบ

HD6278 .T52S345 พ272ร

รายงานการสังเคราะห์โครงการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ทบวงมหาวิทยาลัย  
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546
202 หน้า : ภาพประกอบ

HC445 .Z9P63 ร451

รายงานการสังเคราะห์สารนิพนธ์บัณฑิตกองทุนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการ / สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ทบวงมหาวิทยาลัย  
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546
174 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

HC445 .Z9P63 ร451

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี : 1 ธันวาคม 2544-30 กันยายน 2545 / ตระกล จันทรสุนทร ... [และคนอื่นๆ ] ; สถาบันราชภัฏเทพสตรี  
กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏ, 2546
58 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

HC445 .Z9P63 ร451 2544

สรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อรัฐบาล วันที่ 25 กันยายน 2546 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อรัฐบาล (2546 : กรุงเทพฯ)
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546
80 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), ภาพคน

HC445 .Z9P63 ก485ส

สวัสดิการชุมชน "คนไม่ทิ้งกัน" : การพัฒนาระบบสวัสดิการชาวบ้าน โดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุน / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2550
217 หน้า : ภาพประกอบ

HC445 .Z9P63 ส413

 
1 - 12 of 12 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for