ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "กิจกรรมการเรียนการสอน" มีข้อมูลทั้งสิ้น 37 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 20 of 37 records Next
19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ ,   พิมพ์ครั้งที่ 9
สุวิทย์ มูลคำ
กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2553
251 หน้า : ภาพประกอบ

LB 1060 ส881ส 2553

20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ ,   พิมพ์ครั้งที่ 9
สุวิทย์ มูลคำ
กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2553
234 หน้า : ภาพประกอบ

LB 1060 ส881ย 2553

21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ ,   พิมพ์ครั้งที่ 9
กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2553
239 หน้า : ภาพประกอบ

LB 1060 ส881ย 2553

29 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย : การเรียนแบบร่วมมือ. / สมบัติ การจนารักพงค์  
สมบัติ การจนารักพงค์
กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2547
153 หน้า : ภาพประกอบ

LB1027.25 ส255ย

5 โรงเรียนต้นแบบ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น / คณะผู้วิจัยและสังเคราะห์องค์ความรู้ สมปอง ใจดีเฉย หัวหน้าคณะวิจัย ; ชูชีพ อ่อนโคกสูง ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย ; ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
สมปอง ใจดีเฉย
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) , 2553
271 หน้า : ภาพประกอบ

LC 225.33 .T5 ส261ห

80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2553
555 หน้า : ภาพประกอบ

LB 1027 ช432ป 2553

New model กระบวนการ 9 ขั้น การพัฒนาความฉลาดทางการรับรู้ และเชาวน์ปัญญาสร้างสรรค์ผู้เรียน : = Multiple intellectual and perception / ชะวัชชัย ภาติณธุ, พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, สุนทรี ตีรนานุกูล ; ถวัลย์ มาศจรัส : บรรณาธิการ  
ชะวัชชัย ภาติณธุ
กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2552
189 หน้า : ภาพประกอบ

LB 1027.25 ช337น

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
กรุงเทพฯ : กอง, 2544
203

LB1060 ก446

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2543
53

LB1060 ก218ก

การจัดการชั้นเรียน : ห้องเรียนแห่งความสุข = Classroom management : happiness classroom / ฆนัท ธาตุทอง  
ฆนัท ธาตุทอง
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
335 หน้า : ภาพประกอบ

LB 3013 ฆ219ก

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย / ผู้เขียน สำราญ มีแจ้ง ... [และคนอื่นๆ] ; กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
กรุงเทพฯ : กรม, 2543
87 หน้า : ภาพประกอบ

LB1060 ก446

การจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน / วีระวรรณ วรรณโท  
วีระวรรณ วรรณโท
กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2545
368 หน้า : ภาพประกอบ

Z675 .S3 ว848ก

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการวิจัยในชั้นเรียน : / ประภาพรรณ เส็งวงศ์ ,   พิมพ์ครั้งที่ 4
ประภาพรรณ เส็งวงศ์
[กรุงเทพฯ ] : อี. เค. บุ๊คส์, 2553
286 หน้า : ภาพประกอบ

LB 1028.24 ป342ก 2553

การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม = Service learning / คณะวิจัย : ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, วันทนีย์ ไทยเที่ยง  
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงาน, 2544
196 หน้า : ภาพประกอบ

LB1060 ศ324ก

การวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา / นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ, ธีรวัฒน์ ฆะราช  
นงลักษณ์ วิรัชชัย
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) , 2551
154 หน้า : ภาพประกอบ

BJ1531 น149ก

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนา  
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
กรุงเทพฯ : กอง, 2542
78

LB1115 ก218ก

การออกแบบการสอน : การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน / ชนาธิป พรกุล ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
ชนาธิป พรกุล
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
133 หน้า : ภาพประกอบ

LB 1028.38 ช149ก 2552

กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา / อัจฉรา ชีวพันธ์ ,   พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุง
อัจฉรา ชีวพันธ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
162 หน้า : ภาพประกอบ

LB1577 .T5 อ498ก 2550

กิจกรรมศิลปะสำหรับครู = Art activity for teacher / เกษร ธิตะจารี  
เกษร ธิตะจารี
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
370 หน้า : ภาพประกอบ

N350 ก814ก

กิจกรรมสาธิต  
กิ่งทอง ใบหยก, บรรณาธิการ
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
193

LB1537 ก636

 
1 - 20 of 37 records Next
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for