ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "ทูต" มีข้อมูลทั้งสิ้น 24 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 20 of 24 records Next
การฑูตและการระหว่างประเทศ  
อรุณ ภาณุพงศ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530
320

DS575 อ411ก

การทูต  
วินิตา ศุกรเสพย์, ผู้แปล
กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2530
454

JX1662 ว631ก

การทูตยุคใหม่ หัวใจคือประชาชน : กุมภาพันธ์ 2544-มกราคม 2548 / บรรณาธิการ สันติ สาทิพย์พงษ์  
[กรุงเทพฯ] : ไซเบอร์พริ้นท์, 2548
239 หน้า : ภาพประกอบสี

JZ1767 .A5 ก456

การทูตและการระหว่างประเทศ  
อรุณ ภาณุพงศ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530
320

DS575 อ411ก

โกษาปาน : ราชทูตผู้กู้แผ่นดิน = Kosa Pan : the ambassador who saved the kingdom / ภูธร ภูมะธน ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
ภูธร ภูมะธน
กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2555
225 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แปลน, แผนที่

DS 577.22 .K67 ภ654ก 2555

ความคุ้มกันทางทูตในความผิดทางอาญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1961 = The diplomatic immunities in criminal cases in accordance with the Vienna convention 1961 / สุริเยศ ทรงมีชัย  
สุริเยศ ทรงมีชัย2516-
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544
155 แผ่น

Thesis ส866ค 2544 มร.

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = International relations / นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์ ; มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเศรษฐศาสตร์  
นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์
กรุงเทพฯ : แผนกตำราและคำสอน มหาวิทยาลัย, 2547
95 หน้า : ภาพประกอบ

JZ1238 .T5 น224ค

คำศัพท์-คำย่อทางการฑูตและการต่างประเทศ  
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2543
152 หน้า

REF  JZ1161 ค383

คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ ,   พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548
179 หน้า

REF  JZ1161 ค383 2548

ดรรชนีสราญรมย์ พ.ศ. 2494-2531  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2532
154

REF  Z7161 ม246ด 2494

บันทึกรายวันของเซอร์ จอห์น เบาริง  
นันทนา ตันติเวสส, ผู้แปล
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532
134

JX1579.5 น418บ

บันทึกรายวันของเซอร์ จอห์น เบาริง  
นันทนา ตันติเวสส, ผู้แปล
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532
134

JX1579.5 น418บ

ประเพณีรับราชทูต  
จินตนา กระบวนแสง
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526
59

DS575 จ482ป

ประวัติศาสตร์การทูตตั้งแต่การประชุมที่กรุงเวียนนา ค.ศ. 1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ. 1947 / บรรพต กำเนิดศิริ  
บรรพต กำเนิดศิริ
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
346 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

D1058 บ176ป

ประวัติศาสตร์การทูตยุโรป ค.ศ. 1815-1914  
มณีมัย รัตนมณี
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนะประดิษฐ์การพิมพ์, 2522
174

D31 ม134ป

ประวัติศาสตร์การทูตยุโรป ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ : การถ่ายทอดประเพณีทางการทูต / บรรพต กำเนิดศิริ  
บรรพต กำเนิดศิริ
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
200 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

D1058 บ176ป

พระธรรมฑูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ,   พิมพ์ครั้งที่ 4
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)2481-
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2545
146 หน้า

BQ5960 .T5 พ335พ 2545

พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 พร้อมด้วยคำแปลอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์  
กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2531
23 หน้า

JX4263 .P7 พ371

ศิลปะการทูตของโจวเอินไหล  
มหาวิทยาลัยซานตง, ผู้รวบรวม
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541
335

DS778 .C46 ศ527

อดีตของปัจจุบัน : / เขียน ดิเรก ชัยนาม  
ดิเรก ชัยนาม
กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, [2550?]
191 หน้า

JZ1242 ด554อ

 
1 - 20 of 24 records Next
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for