ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "รัฐบาล--การบัญชี" มีข้อมูลทั้งสิ้น 18 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 18 of 18 records
การบัญชีรัฐบาล  
พนัส สิมะเสถียร
พระนคร : เจริญการพิมพ์, 2509
263

HJ9741 .T5 พ196ก

การบัญชีรัฐบาล  
ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2513
287

HJ9741 .T5 ป321ก

การบัญชีรัฐบาล ,   พิมพ์ครั้งที่ 4
พนัส สิมะเสถียร
พระนคร : โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน, 2517
342 หน้า

HJ9741 .T5 พ196ก 2517

การบัญชีรัฐบาล  
ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536
403

HJ9741 .T5 ป321ก

การบัญชีรัฐบาล / โดย พนัส สิมะเสถียร, อารี วิไลวรรณ และอรุณี อย่างธารา ,   พิมพ์ครั้งที่ 5
พนัส สิมะเสถียร
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521
459 หน้า : ภาพประกอบ

HJ9741 .T5 พ196ก 2521

การบัญชีรัฐบาล ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
พนัส สิมะเสถียร
พระนคร : โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน, 2513
261 หน้า

HJ9741 .T5 พ196ก 2513

การบัญชีรัฐบาล = Governmental accounting ,   พิมพ์ครั้งที่ 13
ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2538
371 หน้า

HJ9741 .T5 ป321ก 2538

การบัญชีรัฐบาล (การบัญชีราชการ)  
พงษ์อดุล กฤษณะราช
กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำรา อาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ, 2540
228

HJ9741 .T5 พ164ก

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ. หน่วยที่ 1-6 = Government accounting, funds accounting and specialized accounting / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2538
487 หน้า : ภาพประกอบ

HJ9741 .T5 ม246ก 2538

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ. หน่วยที่ 7-15 = Government accounting, funds accounting and specialized accounting / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2538
499 หน้า : ภาพประกอบ

HJ9741 .T5 ม246ก 2538

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ. หน่วยที่ 1-6 = Government accounting, funds accounting specialized accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,   พิมพ์ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2544
475 หน้า : ภาพประกอบ

HJ9741 .T5 ม246ก 2544

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ. หน่วยที่ 7-15 = Government accounting, funds accounting and specialized accounting / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,   พิมพ์ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2543
499 หน้า : ภาพประกอบ

HJ9741 .T5 ม246ก 2543

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ. หน่วยที่ 7-15 = Government accounting, funds accounting and specialized accounting / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2537
499 หน้า : ภาพประกอบ

HJ9741 .T5 ม246ก 2537

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ [ซีดี-รอม] = Government accounting, funds accounting and specialized accounting / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2546

HJ 9741 .T5 ม246ก

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ. หน่วยที่ 1-5 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาการจัดการ
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2534
419 หน้า

HJ9741 .T5 ม246ก

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ หน่วยที่ 11-15 = Government accounting, funds accounting and specialized accounting  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2534
289

HJ9741 .T5 ม246ก

การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุนและการบัญชีเฉพาะกิจการ หน่วยที่ 6-10 = Government accounting, funds accounting and specialized accounting  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2534
321

HJ9741 .T5 ม246ก

การบัญชีรัฐบาลและกองทุน  
ยุพดี ศิริวรรณ, ม.ล.
กรุงเทพฯ : เอเซียแปซิฟิค พริ้นติ้ง, 2541
200

HJ9741 .T5 ย384ก

 
1 - 18 of 18 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for