ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "เครื่องควบคุมแบบโปรแกรม" มีข้อมูลทั้งสิ้น 23 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 20 of 23 records Next
PC ตัวควบคุมซีเคว้นซ์ : หลักการทำงานและการประยุกต์ ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
กฤษดา วิศวธีรานนท์
กรุงเทพฯ : บุญชัยวิศวกรรม, 2535
273

TJ223 .P76 ก284พ 2535

PC ตัวควบคุมซีเคว้นซ์ : หลักการทำงานและการประยุกต์ ,   พิมพ์ครั้งที่ 6
กฤษดา วิศวธีรานนท์
กรุงเทพฯ : บุญชัยวิศวกรรม, 2539
273

TJ223 .P76 ก284พ 2539

PIC microcontroller in C : / ผู้แต่ง ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง  
กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2554
387 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดี-รอม

TJ 223 .P76 พ799

การสร้างชุดทดลองสำหรับฟังก์ชั่นพิเศษของ PLC = Create operating for special function of PLC / เชษฐ์ พจนายน, ภูวดล ขวัญยืน ; ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
เชษฐ์ พจนายน2525-
กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2548
126 แผ่น : ภาพประกอบ

Thematic Paper ช721ก 2547 มกท.

คัมภีร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 : = Microcontroller MCS-51 / เดชฤทธิ์ มณีธรรม, สำเริง เต็มราม  
เดชฤทธิ์ มณีธรรม
กรุงเทพฯ : วี.ซี.พี. ซัคเซสกรุ๊ป, 2553
265 หน้า : ภาพประกอบ

TJ 223 .M53 ด837ค

เครื่องต้นแบบการผลิตแป้งทอดอัตโนมัติควบคุมโดย PLC = Prototype of the automatic fried-dough controlled with PLC / ณฐพร ปิติวัฒาลัย, สิปปกร แก้วกุ่ม ; ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ณฐพร ปิติวัฒาลัย2524-
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, 2549
127 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Thematic Paper ณ119ค 2547 มกท.

เครื่องบรรจุน็อตกึ่งอัตโนมัติ = Semiautomatic blot packaging / วรพจน์ กรจันทร์, อนุชา จงธีระธรรม ; สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
วรพจน์ กรจันทร์2525-
[กรุงเทพฯ] : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2549
81 แผ่น : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

Thematic Paper ว225ก 2548 มกท.

ทฤษฎีและการใช้งาน (PC/PLC)  
พรจิต ประทุมสุวรรณ
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2536
225

TJ223 .P76 พ229ท 2536

ทางม้าลายอัจฉริยะ = Pedestrian crossing genius / ปรัชญา ภูมิอินทร์, กิตติคุณ ปาพจนานนท์ ; สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ปรัชญา ภูมิอินทร์2527-
[กรุงเทพฯ] : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2550
121 แผ่น : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

Thematic Paper ป431ท 2549 มกท.

เทคนิคและการใช้งานเบื้องต้น เล่ม 1  
สุพรรณ กุลพาณิชย์
กรุงเทพฯ : ออมร่อน ตรีศักดิ์, 2533
126

TJ223 .P67 ส828ท

ยานนำร่องอัตโนมัติสำหรับบรรทุกวัสดุเบาควบคุมด้วยอุปกรณ์ไร้สาย = AGV for light materail transport controlled by wireless device / วีระพงษ์ พุ่มพฤกษ์, มานิตย์ อมรทัต ; ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
วีระพงษ์ พุ่มพฤกษ์2525-
กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2548
59 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Thematic Paper ว846ย 2547 มกท.

ระบบควบคุมภายในโรงเรือนจำลอง = Control system in greenhouse / วิสาข์ วัฒนการกิจ, ปกรณ์ จันโททัย, วัชรพล ขจีกุล ; ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
วิสาข์ วัฒนการกิจ2524-
กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2547
99 แผ่น : ภาพประกอบ

Thematic Paper ว776ร 2547 มกท.

ระบบเตือนภัยไร้สายควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ = Wireless sensor alarm system controlled by microcontroller / ปัญญา พึ่งศรี ; ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ปัญญา พึ่งศรี2520-
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, 2547
142 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Thematic Paper ป524ร 2547 มกท.

ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ = Intelligent car park system / ธีรเศรษฐ์ เพชรทวีบัญชา, ทรงพล เดชดิลก, ปนัฐพล ปุยะติ ; ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ธีรเศรษฐ์ เพชรทวีบัญชา2523-
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, 2548
129 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Thematic Paper ธ655ร 2548 มกท.

ราวตากผ้าอัตโนมัติ = Automatic clothesline / ภาณุพงศ์ ปทุมบริสุทธิ์, คมกริช ปานชู ; ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ภาณุพงศ์ ปทุมบริสุทธิ์2524-
กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2547
65 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Thematic Paper ภ432ร 2547 มกท.

ราวตากผ้าอัตโนมัติควบคุมโดย MCS-51 = Automatic clothesline by using MCS-51 / วีระพงษ์ หนันทุม, วิฑูรย์ ขมประเสริฐ, ธีรพงษ์ สะทิ ; สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
วีระพงษ์ หนันทุม2526-
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2549
59 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

Thematic Paper ว846ร 2548 มกท.

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา C พร้อมโครงงาน : / ผู้แต่ง ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง  
กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2552
325 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดี-รอม

TJ 223 .M53 ร832

เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วยภาษา Basic : / ผู้แต่ง ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง  
กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2553
317 หน้า : ภาพประกอบ

TJ 223 .M53 ร832

เรียนรู้และใช้งาน PLC ฉบับสมบูรณ์ : / ผู้แต่ง ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ ; บรรณาธิการ สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร  
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ
นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552
262 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

TJ 223 .P76 ป136ร

เรียนรู้และปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่ายด้วยเบสิกแสตมป์ 2SX  
วรพจน์ กรแก้ววัฒนกุล
กรุงเทพฯ : อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์, 2543
379 + 1 ซีดี-รอม

TJ223 .P76 ว225ร

 
1 - 20 of 23 records Next
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for