ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "เศรษฐศาสตร์--คำถามและคำตอบ" มีข้อมูลทั้งสิ้น 18 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 18 of 18 records
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 7 ธันวาคม 2544 ณ อาคารหอประชุม SC มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [วีดิทัศน์] / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (2544 : กรุงเทพฯ)
กรุงเทพฯ : คณะ, 2544
1 ตลับ

HB74.6 ก442ก

โครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง : เศรษฐศาสตร์สำหรับนักการธนาคาร / คณะผู้เขียนและผู้เรียบเรียง สุขุม อัตวาวุฒิชัย ... [และคนอื่น ๆ]  
กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย, 2547
455 หน้า : ภาพประกอบ

HB180 .T5 ค962

ทดสอบศัพท์เศรษฐศาสตร์ = Test your economic vocabulary / พรพิมพ์ กิจสิริพันธุ์  
พรพิมพ์ กิจสิริพันธุ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
177 หน้า

HB62 พ248ท

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
Salvatore, Dominick (ซาลวาตอร์, โดมินิค)
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2539
358

HF1359 ซ229ท

ทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
Salvatore, Dominick (ซาลวาตอร์, โดมินิค)
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2539
358

HF1359 ซ229ท

ทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
Salvatore, Dominick (ซาลวาตอร์, โดมินิค)
กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2539
358

HF1359 ซ229ท

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-15 , ฉบับปรับปรุง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2539
312

HB180 .T5 ม246บ 2539

แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-15 ,   พิมพ์ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2532
330

HB180 .T5 ม246บ 2532

แบบฝึกปฏิบัติหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. หน่วยที่ 1 - 15 = Principles of economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,   พิมพ์ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
[นนทบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2532
330 หน้า

HB180 .T5 ม246บ 2532

แบบฝึกหัดเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  
เพลินพิศ สัตย์สงวน
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518
200

HB180 .T5 พ925บ

เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน  
วิทยากร เชียงกูล2489-
กรุงเทพฯ : โคมทอง, 2524
133

HB180 .T5 ว583ศ

เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
วิทยากร เชียงกูล2489-
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538
133

HB180 .T5 ว583ศ 2538

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น : คลังข้อทดสอบ  
จินตนา สมทรัพย์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524
381

B180 .T5 ศ871

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น : คลังข้อทดสอบ  
จินตนา สมทรัพย์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524
381

HB180 .T5 ศ869

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น : คลังข้อทดสอบ  
จินตนา สมทรัพย์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524
381

HB180 .T5 ศ871

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น : คลังข้อสอบ  
จินตนา สมทรัพย์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524
378

HB180 .T5 ศ871

หนังสือแบบฝึกหัดจุลเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ,   พิมพ์ครั้งที่ 2
เดชา ฉายะพงศ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
147 หน้า

HB180 .T5 ด841ห 2528

หนังสือแบบฝึกหัดจุลเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ,   พิมพ์ครั้งที่ 3
เดชา ฉายะพงศ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
147 หน้า

HB180 .T5 ด841ห 2528

 
1 - 18 of 18 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for