ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ--ไทย" มีข้อมูลทั้งสิ้น 8 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 8 of 8 records
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน และการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (เล่มที่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน  
อัจนา วัฒนานุกิจ
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539
323

HD3616 .T52 อ516ก

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน และการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (เล่มที่ 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน  
อัจนา วัฒนานุกิจ
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539
350

HD3616 .T52 อ516ก

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน และการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (เล่มที่ 3) การควบคุมป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  
อัจนา วัฒนานุกิจ
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539
385

HD3616 .T52 อ516ก

นวัตกรรมสินเชื่อกับการพัฒนาโครงการ : รายงานเสร็จสิ้นการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ. 2541-2547 / กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน  
กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงาน, [2547]
291 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

HC445 .Z9C3 น352 2541

นวัตกรรมสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างตลาดสด : รายงานเสร็จสิ้นการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ. 2541-2547 / กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน  
กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงาน, [2547]
243 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

HC445 .Z9C3 น352 2541

นวัตกรรมสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ : รายงานเสร็จสิ้นการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ. 2541-2547 / กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน  
กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงาน, [2547]
63 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

HC445 .Z9C3 น352 2541

นวัตกรรมสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน : รายงานเสร็จสิ้นการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ. 2541-2547 / กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน  
กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงาน, [2547]
63 หน้า : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี)

HC445 .Z9C3 น352 2541

นวัตกรรมสินเชื่อเพื่อการสร้างเมืองน่าอยู่ : รายงานเสร็จสิ้นการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคตามกรอบโครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ. 2541-2547 / กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน  
กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงาน, [2547]
1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาพสี), แผนที่สี

HC445 .Z9C3 น352 2541

 
1 - 8 of 8 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for