ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for 2004005262 ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

KPT2920 .A32546A7 2547 พ371
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547
   
ลักษณะทางกายภาพ 224 หน้า
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
  การปกครองท้องถิ่น--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546
ชื่อผู้แต่งเพิ่ม สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, ผู้รวบรวม
ชื่อเรื่องอื่น รวมกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ISBN 9749645979
ราคา 200.00 บาท
ชนิด หนังสือ
เลขบรรณานุกรม 2004005262
ภาษา ภาษาไทย
   
 
มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน วิทยาเขต สถานะทรัพยากร ลักษณะการให้บริการ เก็บที่ กำหนดส่ง  
Access Locate Status Service Type Kept at Due date  
200405220060 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ถูกยืม ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ 31/07/2014
200405220061 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
200405220058 วิทยาเขตรังสิต   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
200405220059 วิทยาเขตรังสิต   ยืมออกได้ ชั้นหนังสือ -  
             
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for