Booking a Room in the Library

แนวปฏิบัติการใช้บริการจองห้องประชุมกลุ่มย่อย ชั้น 4 หอสมุด (อาคาร C6)

 • ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 5-10 คน
 • ติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์ ชั้น 4 หอสมุด พร้อมบัตรนักศึกษาของทุกคน
  ระยะเวลาการใช้บริการ ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 • อนุญาตให้นำเฉพาะน้ำดื่มเข้าในห้องประชุมเท่านั้น
 • ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 • หลังจากใช้ห้องเสร็จกรุณาปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟ ตรวจสอบทรัพย์สินและของมีค่าก่อนออกจากห้อง
 • คืนหมายเลขห้อง และรีโมททีวี (ถ้ามี) และรับบัตรนักศึกษาคืน

ข้อตกลงในการจองห้องประชุมกลุ่มย่อย (Group study Room)

 • สามารถจองห้องล่วงหน้าได้ 1 วัน
 • สามารถจองห้องได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากต้องการใช้ต่อและห้องไม่มีคนจองต่อ ให้มาแจ้งที่เคาน์เตอร์ก่อนหมดเวลา 15 นาที
 • ถ้าพบว่ามีการจองต่อเนื่องมากเกินกว่า 2 ชั่วโมงของสมาชิกในกลุ่มเดียวกันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
 • หากผู้ใช้ไม่มาติดต่อขอใช้บริการห้องหลังจากเวลาที่จองไว้ 15 นาที จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะยกเลิกการจองห้องโดยอัตโนมัติ

Study Room Booking Regulation

 • You can book the study rooms 1 day prior to use.
 • You can book study rooms for 2 hours per session. If you wish to use the rooms for more than 2 hours, please let our staff know 15 minutes before your session ends.
 • If we have found that you use the study rooms for more than 2 hours without notice, we reserve the rights to cancel your booking.
 • If you do not show up 15 minutes after your booked session, your booking will be automatically canceled.