Service

 

Check Out List
ตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

Renew 
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

Suggest a Purchase  
บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

Library Rules  
กฎระเบียบห้องสมุ

Inter library Loan Service  
บริการยืมระหว่างห้องสมุด

Plagiarism Checking Service 
บริการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานวิชาการ

Online Reference Service  
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 

Undergraduate Students 
นักศึกษาปริญญาตรี

Graduate Students  
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา