Services

Library Rules

ระเบียบการยืมทรัพยากรห้องสมุดและค่าปรับ/ Borrowing Rules and Overdue Fines   ปริญญาตรี (Undergraduate Students) จำนวนทรัพยากร 10 เล่ม /ระยะเวลาในการยืม 7 วัน Borrowing Limit 10 books / Loan period 7 days.   ปริญญาโท (Graduate Students) จำนวนทรัพยากร 20 เล่ม/ระยะเวลาในการยืม 14 วัน Borrowing Limit 20 books/Loan period 14 days.   ปริญญาเอก (Ph.D. Students) จำนวนทรัพยากร 25 เล่ม / ระยะเวลาในการยืม 30 วัน Borrowing Limit 25 […]

e-Resources Delivery

บริการค้นหาข้อมูลที่มีในสำนักหอสมุด และแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ได้แก่ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ คลิปวิดีโอ และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้อาจารย์นำข้อมูลไปใช้ ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เงื่อนไขการให้บริการ ระบุชื่อรายวิชาและรายละเอียดของวิชาที่สอน ส่งคำขอผ่านแบบฟอร์ม สำนักหอสมุดจะส่งข้อมูลให้ทาง Google Doc The E-Resources Delivery service is a service to collected information resources available in the library and Internet resources such as books, journals, online databases, video clips, and information from various websites that collected and analyze for […]

Book Delivery Service

บริการ Book Delivery Services เป็นบริการจัดส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เงื่อนไขการให้บริการ ระบุชื่อหนังสือที่ต้องการ โดยค้นหาที่ https://bit.ly/3qdaWg3 ส่งคำขอผ่านแบบฟอร์ม Book Delivery Services is a service to deliver books on-campus for all Bangkok University instructor and staff. Condition Please clearly identify books title by searching at https://bit.ly/3qdaWg3 Submit a request through the form    

Full Text Finder Service

บริการ Full Text Online Service เป็นบริการค้นหาข้อมูลฉบับเต็ม เพื่อการเรียนการสอนและการทำวิจัย สำหรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เงื่อนไขการให้บริการ ระบุชื่อบทความ ผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ และเลขหน้า ห้องสมุดจะส่งข้อมูลผ่านอีเมล ภายใน 1-3 วันทำการ Full Text Online Service is a Full Text search service for teaching and research available to all Bangkok University instructor and student. Condition Please clearly identify article Title, Author, Journal, Year, Volume and Page. Your request […]

Inter Library Loan Service

Inter Library Loan Service Search articles, books, journals & more Search ผู้มีสิทธิใช้บริการ: นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยห้องสมุดสมาชิก ทรัพยากรที่ให้บริการ: ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวนสิ่งพิมพ์ที่ให้ยืม: ไม่เกิน 3 เล่ม/คน/ครั้ง ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม: 3 สัปดาห์ (สามารถ renew ได้ 1 ครั้ง แจ้งก่อน 1 สัปดาห์) ระยะเวลาในการดำเนินการ: ภายใน 10 วันทำการ นับจากได้รับคำขอ วิธีการจัดส่ง: จัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง E-Mail จัดส่งตัวเล่มทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ค่าบริการ: ทุกสถาบันไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นทรัพยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีค่าดำเนินการ 100 บาทต่อครั้ง และค่าไปรษณีย์, มหาวิทยาลัยมหิดล คิดค่าไปรษณีย์ เล่มละ 100 บาท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คิดค่าไปรษณีย์ตามจริง [...]

Plagiarism Checking Service

Turnitin คือ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ โดยการเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อความที่ซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการที่ต้องการกับผลงานวิชาการของผู้อื่นที่อยู่ในรูปออนไลน์จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ คลังข้อมูลของ Turnitin เอกสารสิ่งพิมพ์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต Plagiarism Checking Service Form บริการตรวจการลอกเลียนผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา โดยส่งข้อมูลทางแบบฟอร์ม Turnitin และจะส่งผลการตรวจให้ทางอีเมลภายใน 1 วันทำการ Plagiarism Checking Service : Turnitin The BU library also provides the research plagiarism checking for the faculty members and students. The library will send the results back to each [...]

Suggest a Purchase

แบบฟอร์มรายการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุดฯ (หร.) สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Suggest a Purchase: Books, eBooks, and other materials ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (02) 407-3888 Ext. 2705 Copyright © 2019 LIBRARY AND LEARNING SPACE