ระเบียบการยืมทรัพยากรห้องสมุดและค่าปรับ/ Borrowing Rules and Overdue Fines

 

ปริญญาตรี (Undergraduate Students)

จำนวนทรัพยากร 10 เล่ม /ระยะเวลาในการยืม 7 วัน

Borrowing Limit 10 books / Loan period 7 days.

 

ปริญญาโท (Graduate Students)

จำนวนทรัพยากร 20 เล่ม/ระยะเวลาในการยืม 14 วัน

Borrowing Limit 20 books/Loan period 14 days.

 

ปริญญาเอก (Ph.D. Students)

จำนวนทรัพยากร 25 เล่ม / ระยะเวลาในการยืม 30 วัน

Borrowing Limit 25 books / Loan period 30 days.

 

ค่าปรับ (Overdue Fines)

5 บาท ต่อเล่ม ต่อวัน / 5 Bath per book per day.