แบบฟอร์มรายการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุดฯ (หร.) สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Suggest a Purchase: Books, eBooks, and other materials

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

(02) 407-3888 Ext. 2705

Copyright © 2019 LIBRARY AND LEARNING SPACE