แบบฟอร์มรายการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าสำนักหอสมุดฯ (หร.) สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Suggest a Purchase: Books, eBooks, and other materials

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

(662) 407-3888 Ext. 2705, 1708 และ 2747

Copyright © 2019 LIBRARY AND LEARNING SPACE