บริการตรวจการลอกเลียนผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา โดยส่งข้อมูลทางแบบฟอร์ม Turnitin และจะส่งผลการตรวจให้ทางอีเมลภายใน 1 วันทำการ

Plagiarism Checking Service : Turnitin
The BU library also provides the research plagiarism checking for the faculty members and students. The library will send the results back to each email address within the a business day.

การสมัครใช้งานของอาจารย์
อาจารย์ที่มีความประสงค์จะใช้ Turnitin ต้องส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ อีเมลของ BU คณะ เบอร์โทรที่ติดต่อ และจุดประสงค์ในการใช้ เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ (Create Account)

Applying for Instructor
All instructors who wish to use Turnitin must submit the following information: English name-surname, BU email address, name of faculty, contact telephone number, and the purposes of usage in order to register and create the using account.

Looking for some quick tips to help you get started? Check out our instructor Quick Start Guide or get an overview of everything you can do on our instructor resources page.