โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม
Bibliography Management Program

Download

Guide & Training

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้งานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ Firefox, Chrome และ Safari สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ
Zotero is a free bibliographic citation management software that allows you to save, collect, manage, cite, and share research sources.

Download

โปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการบรรณานุกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นซอฟต์แวร์ (software) ฟรี มีพื้นที่ในการจัดเก็บ 2 GB
Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research.

Download

Guide & Training