บริการค้นหาข้อมูลที่มีในสำนักหอสมุด และแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ได้แก่ หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ คลิปวิดีโอ และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้อาจารย์นำข้อมูลไปใช้ ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ระบุชื่อรายวิชาและรายละเอียดของวิชาที่สอน
  2. ส่งคำขอผ่านแบบฟอร์ม
  3. สำนักหอสมุดจะส่งข้อมูลให้ทาง Google Doc

The E-Resources Delivery service is a service to collected information resources available in the library and Internet resources such as books, journals, online databases, video clips, and information from various websites that collected and analyze for instructor to use for teaching in various course.

Condition

  1. Please clearly identify Course name and Course description or Course outline
  2. Submit a request through the form
  3. Your request will sharing by Google Doc