ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" มีข้อมูลทั้งสิ้น 13 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 13 of 13 records
4 ทศวรรษการกีฬาแห่งประเทศไทย = 40th Anniversary Sport Authority of Thailand  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ : การกีฬาแห่งประเทศไทย, [2547]
239 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

JQ1746 .Z3T68 ก218ส 2547

4 ทศวรรษการกีฬาแห่งประเทศไทย [ซีดี-รอม] = 40th Anniversary Sport Authority of Thailand  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ : การกีฬาแห่งประเทศไทย, [2547]
1 แผ่น

JQ1746 .Z3T68 ก218ส 2547

กติกาและคู่มือการตัดสินฟุตปอล / จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาการกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ; ผู้แปลและเรียบเรียงและจัดทำต้นฉบับ รัศมี จินดามัย, ปัญญา หาญลำยวง, ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น  
[กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, [2547]
99 หน้า : ภาพประกอบ

GV943.4 ก122

คู่มือการตัดสินฟุตซอล (Futsal) / จัดทำโดย กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาการกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ; ผู้แปลและเรียบเรียง ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น, ปัญญา หาญลำยวง, รัศมี จินดามัย  
[กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2547
81 หน้า : ภาพประกอบ

GV960 .F87 ค695

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง, 2550
117 หน้า : ภาพประกอบสี

GV663 .T5 ผ932 2550

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย : มาตรฐานกิจกรรมดูนก / สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (สพท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ; คณะผู้รับผิดชอบจัดทำและเรียบเรียง นิรมล เปลี่ยนจรูญ ... [และคนอื่น ๆ]  
กรุงเทพฯ : กลุ่มประสานการพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว , [2549 ]
35 หน้า

G 155 .T5 ม435

ระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว = Global code of ethics for tourism  
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545]
23 หน้า

G155 .A1 ร236

รายงานประจำปี 2547 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา = Annual report 2004 Office of Tourism Development Ministry of Tourism and Sports  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
72 หน้า : ภาพประกอบสี
 
ก 316 2547

รายงานประจำปี 2549 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา = Annual report 2006 Ministry of Tourism and Sports  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2549]
100 หน้า : ภาพประกอบสี
 
ก 337 2549

รายงานประจำปี 2550 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา = Annual report Ministry of Tourism and Sports 2007  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550
101 หน้า : ภาพประกอบสี
 
ก 337 2550

รายงานประจำปี 48 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา = Annual report 05 Ministry of Tourism and Sports  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2548]
100 หน้า : ภาพประกอบสี, ภาพคน
 
ก 337 2548

วีดีโอ ซีดีชุดคีตมวยไทย [วีดิทัศน์] / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2548]
1 แผ่น

RA781.15 ว815

เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546
261 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

G155 .T5 อ884

 
1 - 13 of 13 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for