ผลลัพธ์จากการค้นหา / Search Results for "ผดุง อารยะวิญญู" มีข้อมูลทั้งสิ้น 4 ระเบียน ดังต่อไปนี้
1 - 4 of 4 records
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
ผดุง อารยะวิญญู
กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2533
296

LC3965 ผ179ก

การสร้างเครื่องมือเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม  
ผดุง อารยะวิญญู
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร, 2533
101

BF721 ผ179ก

การสร้างเครื่องมือเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้  
ผดุง อารยะวิญญู
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 2535
152

LC4704 ผ179ก

ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  
ผดุง อารยะวิญญู
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527
105

QA76.5 ผ179ม

 
1 - 4 of 4 records
ค้นหาโดย
Search by
 
ข้อความที่ใช้ค้นหา
Search for